Warning: ini_set() [function.ini-set]: open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/php53/:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.8.9/bin-Q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt) in /data/0/6/06c83fbe-bdab-43a4-995a-33ce0f244963/slimandfit.sk/web/catalog/model/localisation/language.php on line 1 Obchodné podmienky

Radi Vám poradíme

0903 402 159

Pondelok - Piatok 09:00 - 17:00

sinam.eshop@gmail.com

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Imfood Slovakia s.r.o., Petofiho 18, 935 62 Pohronský Ruskov, IČO 43 825 214 (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.slimandfit.sk (ďalej len "obchod"). 
Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. 
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.  
 
II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
 
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. 
Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. 
K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky. 
Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. 
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu ešte pred jej potvrdením telefonicky alebo e-mailom, po potvrdení iba v prípade, že storno nespôsobí predávajúcemu ujmu a po prípadnej vzájomnej dohode. Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, v prípade nedostupnosti tovaru, v prípade, že ani po vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. 
 
V súlade so zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani po vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať  nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo cene, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti neodkladne informuje kupujúceho. Zaplatená kúpna cena, alebo zálohová platba bude v tomto prípade najneskôr do 7 pracovných dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
 
III. Dodacie podmienky, termíny: 
 
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. 
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. 
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. 
Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2-10 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. 
Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. 
Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. 
 
IV. Kúpna cena, poštovné a balné:
 
Kúpna cena ( cena vrátane DPH ) je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku, u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty, platba za tovar sa môže realizovať bezhotovostným platobným stykom vopred na účet predávajúceho, vedený v ČSOB a.s. Levice, č.účtu: 4008985412/7500pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. 
V cene nie je započítané poštovné a balné. Toto sa účtuje nasledovne:
 
Pri doručení Slovenskou poštou:
- 0,- eur s DPH ak je hodnota tovaru vyššia ako 100.- eur
- 5.- eur s DPH ak je hodnota tovaru menšia ako 100.- eur
 
Pri doručení kuriérom sa účtuje prepravné podľa platného cenníka kuriérskej služby.
 
Doručovanie prebieha počas pracovných dní.
 
V. Vrátenie alebo výmena tovaru
 
Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. 
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.  
Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.  
 
VI. Záruka, reklamácie, doklady
 
Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom na každom výrobku. Záruku poskytujeme do doby spotreby, uvedenej na obale tovaru.  
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach. 
Zákazník preberá zodpovednosť  za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. Imfood Slovakia s.r.o., nie je zodpovedná za škody spôsobené doručovateľom. 
Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné vonkajšie zmeny), odporúčame neprevziať zásielku od doručovateľa a  žiadať  spísanie zápisu.  
Pri  uplatňovaní reklamácie, ktorú spôsobila Imfood Slovakia s.r.o( neúplný tovar, zámena) túto realizujte písomne a musí obsahovať: 
a) označenie a popis závady zásielky, 
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku 
 
Reklamácie sa riešia v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
VII. Ochrana osobných údajov
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“ 
 
VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. 
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. 
Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.