Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v IS e-shop www.slimandfit.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom (registračný formulár zákazníka) informačného systému e-shop na internetovej stránke www.slimandfit.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ, predávajúci a zodpovedný vedúci za e-shop: SINAM s.r.o., so sídlom Jarmočná 1, 93701 Želiezovce, IČO: 43959571, IČ DPH: SK2822529465 (prevádzkovateľ a majiteľ internetového obchodu). Spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 21520/N, deň zápisu: 02.02.2008, je oprávnená spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope www.slimandfit.sk na účely registrácie zákazníkov, registrácie záujemcov o spoluprácu, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.slimandfit.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na sinam.eshop@gmail.com, formou zaslania SMS, alebo zavolaním na číslo mobilného telefónu +421 903 402 159.

Prevádzkovateľ e-shopu www.slimandfit.sk si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zaregistrovanej osoby.

Po zrušení registrácie v e-shope www.slimandfit.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.

Zakliknutím políčka „ODOSLAŤ“ v Registračnom formulári, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete e-shopu www.slimandfit.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu.


Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontakt, alebo e-mailom na sinam.eshop@gmail.com.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované!

Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaním registračného formulára dávate svoj súhlas, že Vaše osobné údaje budú poskytované spoločnosti SINAM s.r.o., sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s prevádzkovateľom e-shopu www.slimandfit.sk, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: Slovenská pošta, a. s. (IČO: 36631124) a ďalšie právnicke osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú platné zákony SR.

Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, pre vybavenie vašej registrácie vo veci spolupráce, alebo objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel (Vašu zmluvu o spolupráci, zaslanie objednaného tovaru a pre vzájomnú komunikáciu). V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu na ktorý ste svoje údaje poskytli.

Prevádzkovateľ internetového obchodu eshop na stránke www.slimandfit.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.

V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Hraničná 12
   820 07, Bratislava 27
   Slovenská republika

   Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14

 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk

Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmenými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.